Servei Jurídic de Compravenda de Farmàcia

Et truquem?

Assessorament i suport per garantir l'èxit en el procés de compravenda
0
assessoraments
jurídics

Fem costat al venedor i al comprador en tots els aspectes jurídics (fiscals, mercantils i laborals) per realitzar el procés de transmissió amb la màxima confiança

El nostre servei inclou

Verificació abans d’iniciar la compravenda

 • Certificat de titularitat.
 • Estudi de la situació laboral i dret d’adquisició preferent, indemnització i contractes.
 • Local: propietat, possibilitat d’adquisició, necessitat de negociacions en cas de lloguer.
 • Possibles càrregues sobre l’autorització administrativa de l’oficina de farmàcia.
 • Sistema de valoració d’existències.

Generació de contractes que formen part de la transacció i assistència a la firma notarial

 • Contracte d’exclusivitat (amb/sense intermediari).
 • Document de reserva.
 • Contracte d’arres.
 • Contracte de compravenda de l’autorització administrativa de l’oficina de farmàcia (i si s’escau del local).

Fiscalitat que afecta la transmissió

 • Estudi de modalitats i del moment.
 • Optimització i càlcul d’impostos corresponents.

Verificació abans d’iniciar la compravenda

 • Certificat de titularitat.
 • Estudi de la situació laboral i dret d’adquisició preferent, indemnització i contractes.
 • Local: propietat, possibilitat d’adquisició, necessitat de negociacions en cas de lloguer.
 • Possibles càrregues sobre l’autorització administrativa de l’oficina de farmàcia.
 • Sistema de valoració d’existències.

Generació de contractes que formen part de la transacció i assistència a firma notarial

 • Contracte d’exclusivitat (amb/sense intermediari).
 • Document de reserva.
 • Contracte d’arres.
 • Contracte de compravenda de l’autorització administrativa de l’oficina de farmàcia (i si s’escau del local).

Fiscalitat que afecta la transmissió

 • Estudi de modalitats i del moment.
 • Optimització i càlcul d’impostos corresponents.
Quina importància tenen les condicions suspensives en els contractes d'arres d'una transmissió de la farmàcia? +

Un dels documents principals en les transmissions és el contracte d’arres.

Entre d’altres, en el contracte d’arres hi consta la voluntat de compravenda, el termini màxim per a dur-la a terme, el desglossament de les partides (important perquè les diferents partides tributen diferent), i els imports que comprador i venedor han de pagar si es fan enrere del compromís de compravenda.

Un aspecte important del contracte d’arres són les condicions suspensives que condicionen la consumació de l’acte jurídic. És a dir, condicions que, en cas de complir-se, fan que les arres establertes perdin el sentit que tenien.

Les condicions de suspensió les pot proposar el comprador (per exemple: aconseguir la renúncia dels empleats que tinguin dret preferent d’adquisició) o el venedor (verificar que el venedor estigui en possessió de la Llicència d’Activitat de l’Ajuntament i en cas contrari, que se’n supediti l’obtenció a la venda de la farmàcia).

També pot ser condició suspensiva comuna que venedor i comprador obtinguin l’autorització del Col·legi per transmetre/adquirir la farmàcia.

Què ha de fer un titular de farmàcia per demanar la jubilació activa? +

En determinades ocasions, el titular de farmàcia creu convenient continuar la prestació del servei més enllà de l’edat ordinària de jubilació.

Abans, prendre aquesta decisió tenia com a conseqüència no poder ser beneficiari de la pensió de jubilació al 100%, però des del mes d’octubre del 2017, i amb la nova Llei de Reformes Urgents de Treballador Autònom, els titulars que siguin beneficiaris de la pensió de jubilació – tinguin l’edat i els anys cotitzats necessaris per arribar al 100% de la base reguladora de la pensió), poden incrementar la prestació fins a aquest 100% sempre que es donin els següents requisits:

 • Edat ordinària de jubilació (en funció dels anys de cotització)
 • 100% de la base reguladora de la pensió de jubilació
 • Treballadors al seu càrrec (1 com a mínim)

Per tant, amb la reforma de la Llei, es pot compatibilitzar la pensió de jubilació al 100% i la titularitat de l’oficina de farmàcia.

En la donació de la farmàcia, quines condicions calen per a que la donació sigui bonificada? +

Per a poder gaudir de la bonificació en la donació, cal que el titular que realitza la donació compleixi una sèrie de requisits:

 • Cal tenir els 65 anys complerts en el moment de la donació.
 • Els ingressos que ens generava la farmàcia han de ser més de 50% del total dels ingressos presentats a la declaració de la renda
 • Haver tingut una presència activa a la farmàcia
 • Fer la donació a un membre de primera línia familiar -fill, dona/marit, germans
 • Cessar l’activitat professional com a farmacèutic des del moment en que es fa la donació
 • Qui rep la donació, ha de mantenir un mínim de 5 anys la titularitat

D’aquesta forma, davant de donacions a fills de farmàcies valorades, per exemple, en 1.000.0000 €, la donació permetria estalviar 70.000 € aproximadement en impostos de donacions, i 228.000 € en l’impost de la renda.

Quina responsabilitat té el comprador davant dels treballadors? +

El comprador ha de sol·licitar el Certificat de Tresoreria General de la Seguretat Social, els documents de pagaments de salaris, ingrés i retencions d’Hisenda, la documentació sobre el cessament de treballadors anteriors a la compra així com tota la informació sobre els processos judicials en matèria laboral obert

Comprador i venedor tenen responsabilitat solidària de tres anys de les obligacions laborals nascudes amb anterioritat a la transmissió. Tanmateix, respecte els treballadors, el comprador ha de mantenir:

 • Calendari de vacances
 • Reglament intern del treball
 • Contractes i nòmines (salari anual de cada treballador)
 • Jornades laborals

Vols més informació?

Et truquem i t'assessorem

Altres serveis recomanats