Et truquem?

Si tens el servei de PRL contractat, adhereix-te!
0
farmàcies
amb PRL

Oferim el servei de manteniment d’extintors gratuïtament als titulars que tenen el servei de Prevenció de Riscos amb COFBServeis i a totes les noves contractacions del servei.

Si tens el servei de PRL contractat, adhereix-te!
Manteniment i revisions obligatòries

Les oficines de farmàcia com a centres de treball han de complir amb RD 513/2017 pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

Revisió anual

 • Les operacions de manteniment han de ser realitzades per personal especialitzat. Entre d’altres, es verifica
  • Lloc assignat i estat de l’extintor (parts metàl·liques, precintes i tampons, etc.)
  • Adequació respecte el risc a protegir
  • Que no tingui l’accés obstruït, siguin visibles i tinguin les instruccions d’ús en la part davantera i siguin llegibles
  • Que l’indicador de pressió es trobi en la zona de l’operació
  • Que no hagin sigut descarregats total o parcialment
 • Cal col·locar etiqueta amb el nombre d’identificació i data en que s’ha realitzat el manteniment i la data en què cal realitzar la propera revisió
 • Les empreses portaran un registre de les operacions de manteniment realitzades

 

Revisió cada cinc anys

 • Realitzar una prova de nivell C (timbrat), d’acord amb allò establert en l’annex III del Reglament d’Equips a Pressió, aprovat pel Real Decreto 2060/2008, de 12 de desembre
 • A partir de la data del timbrat de l’extintor (i per 3 cops), es procedirà al retimbrat de mateix d’acord al Reglament d’equips a Pressió.
Tranquilitat i estalvi

COFBServeis i d’Extintors Clemente ens responsabilitzem de les revisions què cal fer, tant les anuals com les que cal realitzar cada 5 anys, assegurant-nos que la farmàcia compleixi sempre la normativa i no se li passi cap revisió.

El servei d’extintors s’ofereix gratuïtament als clients de Prevenció de Riscos Laborals de COFBServeis (o els que contractin de nou el servei), dins de la campanya promocional lligada als 10 anys de COFBServeis.

Com fer l'adhesió del servei?

S’ha d’accedeir a l’àrea clients de COFBServeis a través del següent enllaç i cal omplir el formulari d’adhesió. Una vegada realitzada l’adhesió al servei, Extintores Clemente farà la revisió el mes següent. Consulta el vídeo tutorial aquí.

És obligatori tenir extintors a la farmàcia? +

Les oficines de farmàcia com a centres de treball han de complir amb RD 513/2017 i UNE 23120 pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis.

 • Els extintors han d’estar certificats d’acord l’article 5.2 del Reglament de cara a justificar el compliment de les disposicions UNE-EN 3-7 i UNE-EN-3-10 i UNE-EN 1866-1 per a extintors mòbils
 • S’ha de tenir 1 extintor de 2kg CO2 al quadre elèctric i 1 extintor de pols de 6 kg cada 100 m2.
 • Han de mantenir-se sempre visibles i accessibles, situats en els punts on s’estimi major probabilitat d’incendis i les sortides d’evacuació.
 • La part superior de l’exterior ha de quedar situada entre 80 i 120 cm del terra.
 • El recorregut màxim horitzontal i en la mateixa planta fins a l’extintor, no ha de superar els 15 metres.
Quins tipus d'extintors d'incendis cal tenir? +

La farmàcia ha de tenir extintors portàtils adequats al tipus d’incendi que es poden produir:

TIPUS I US D’EXTINTORS D’INCENDIS
Tipus Utilitzar en No utilitzar en
Aigua Paper, fusta, tecles Incendis elèctrics, líquids inflamables, metalls en combustió
Pols de CO2 Líquids i classes inflamables, incendis elèctrics Metalls alcalins, paper
Neu carbònica Líquids i gasos inflamables, metalls alcalins, incendis elèctrics
Espuma Líquids inflamables Incendis elèctrics
BCF Líquids inflamables, incendis elèctrics
Quines accions es duen a terme en la revisió anual dels extintors? +
 • Les operacions de manteniment han de ser realitzades per personal especialitzat. Entre d’altres, es verifica
  • Lloc assignat i estat de l’extintor (parts metàl·liques, precintes i tampons, etc.)
  • Adequació respecte el risc a protegir
  • Que no tingui l’accés obstruït, siguin visibles i tinguin les instruccions d’ús en la part davantera i siguin llegibles
  • Que l’indicador de pressió es trobi en la zona de l’operació
  • Que no hagin sigut descarregats total o parcialment
 • Cal col·locar etiqueta amb el nombre d’identificació i data en que s’ha realitzat el manteniment i la data en què cal realitzar la propera revisió
 • Les empreses portaran un registre de les operacions de manteniment realitzades
De què consta la revisió què cal dur a terme cada 5 anys? +
 • Realitzar una prova de nivell C (timbrat), d’acord amb allò establert en l’annex III del Reglament d’Equips a Pressió, aprovat pel Real Decreto 2060/2008, de 12 de desembre
 • A partir de la data del timbrat de l’extintor (i per 3 cops), es procedirà al retimbrat de mateix d’acord al Reglament d’equips a Pressió.
És necessari que la revisió dels extintors la realitzi la mateixa empresa a qui vaig comprar l'extintor? +

No. Les revisions les poden fer les empreses inscrites al Registre d’Agents de Seguretat Industrial de Catalunya com a empresa instal·ladora, mantenidora i/o reparadora d’instal·lacions industrials en l’Àmbit reglamentari de Protecció contra incendis en les 14 especialitats de, entre altres, extintors i boques d’incendis.

 

En una farmàcia, qui determina quants extintors i de quin tipus hem d'instal·lar? +

Cada establiment ha de disposar del projecte d’activitats en el que s’identifiquen les necessitats contra incendis.

En el servei de manteniment que oferim des de COFBServeis i Extintores Clemente, assessorem de possibles mancances.

Els equips i sistemes contra incendis han de passar un manteniment trimestral? +

Tots els equips i sistemes contra incendis han de passar un manteniment trimestral. La RD 513/2017 indica que cada 3 mesos, s’ha de realitzar un manteniment que el pot realitzar el propi titular de la farmàcia, ja que es tracta d’una inspecció visual. Aquest manteniment s’ha de registrar com a realitzat i s’ha d’indicar la data de manteniment.

Una vegada a l’any, una empresa acreditada, ha de realitzar el manteniment ja que les comprovacions a realitzar són verificacions. Una vegada realitzada es facilita el certificat i contracte de manteniment al titular.

Com utilitzar un extintor en cas d'emergència? +

En aquest vídeo s’indiquen com utilitzar un extintor i dóna consells pràctics per donar-li el màxim rendiment i poder extingir el foc correctament amb un risc mínim.

Vols més informació?

Et truquem i t'assessorem

Altres serveis recomanats