Et truquem?

El servei inclou totes aquelles consultes que facin referència al desenvolupament de l’activitat laboral
0
nòmines
cada mes

Gestionem tots els processos que fan referència a l’activitat laboral de la farmàcia i oferim l’assessorament legal en tot allò que pugui afectar al teu negoci

Ens adaptem a la forma d’entendre la gestió de cada farmàcia per trobar la metodologia de treball que sigui més adient.

S’estudiaran i aplicaran clàusules contractuals adequades a l’activitat de la farmàcia i a cada lloc de treball i es realitzarà una supervisió de tota la documentació laboral fins a la data.

El nostre servei inclou
 • Confecció de nòmines ordinàries i nòmines amb pagues extraordinàries.
 • Enviament de la informació telemàticament a la TGSS per a la confecció del RLC (Rebut Liquidació Cotitzacions, antic TC1) i RNT (Relació Nominal Treballadors, antic TC2) i enviament de fitxers CRA (Conceptes Retributius Abonats).
 • Estudi i confecció dels contractes de treball i pròrrogues, i la seva posterior presentació a l’Oficina de Treball.
 • Estudi del tipus de contracte adequat a cada treballador de nou ingrés en l’empresa.
 • Altes, baixes i modificacions dels treballadors a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Confecció de la documentació necessària per als treballadors contractats per l’empresa que, en el seu cas, necessitin cobrar prestacions per desocupació.
 • Confecció de parts d’incapacitat temporal i la seva posterior presentació a la mútua d’accidents de treball i malaltia professional.
 • Fiscalitat de l’entorn laboral:
  • Confecció del Model 111 (Retencions a compte IRPF trimestral).
  • Confecció del Model 190 (Resum anual), en suport informàtic.
  • Certificats de retencions dels treballadors.
  • Declaració de comunicació de dades dels treballadors al pagador a efectes del càlcul de la retenció a compte de l’IRPF (Model 145).

 

Informació addicional

Descobreix l’App amb la que podràs accedir a totes les dades de la farmàcia en qualsevol moment i des de qualsevol lloc

Aquest passat mes d'abril, he contractat una farmacèutica i l'he nomenada substituta. Té dret a rebre la gratificació especial de paga de primavera? +

No. Aquesta paga només és per als treballadors que estaven en actiu abans de la firma de l’últim conveni (4 de setembre de 2015) i que continuaven en actiu en data 1 de gener de 2016, tal i com estableix l’article 27.3.2.

Què és la GESC? A què m'obliga? +

La GESC és la Gratificació Especial Signatura de Conveni (compensació pel fet que el conveni no té efectes retroactius). Aquesta gratificació només és per els treballadors que estaven en actiu en data 31 de desembre de 2015).

L’import és el que marca el conveni en funció del temps treballat el 2015 i la modalitat de la jornada (disposició transitòria quarta).

Quina documentació salarial ha de donar mensualment el titular d'oficina de farmàcia als seus empleats? +

El titular lliurarà al treballador un rebut individual justificatiu del pagament (nòmina) sigui en paper o digitalment.

A la nòmina, tan si es fa en format digital com en paper, cal fer-hi constar:

 • Dades identificatives d’empresa i treballador
 • Període de liquidació amb els dies que comprén
 • Salari base, complements salarials, percepcions per hores extraordinàries, gratificacions, salaris en espècies, etc.
 • Indemnitzacions
 • Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social
 • Imports meritats
 • Aportacions del treballador a les cotitzacions per contingències comunes, atur i formació professional
 • Retencions de l’IRPF
 • Bestreta
 • Firma del titular i segell de l’empresa (tot i no ser requisit indispensable és habitual incorporar la signatura del titular de forma digital)
 • Total dels imports deduïts

 

Vols més informació?

Et truquem i t'assessorem

Altres serveis recomanats