Et truquem?

Un servei per tenir en ordre la comptabilitat i fiscalitat de la farmàcia
0
titulars
hi confien

Posem al dia la comptabilitat i la fiscalitat de la farmàcia i t’assessorem per a que puguis optimitzar la gestió empresarial

El nostre servei inclou

Comptabilització d’Ingressos / Despeses. Verificació i revisió de la documentació a comptabilitzar.

 • Per la prestació d’aquest servei serà possible concertar una visita a l’oficina de farmàcia com a màxim una vegada al mes o acordar l’enviament de la informació física o telemàticament.

Confecció i presentació de tot tipus d’impostos directes i indirectes, així com els corresponents Resums Anuals.

 • Model 184 Resum anual d’Entitats en règim d’atribució de Rendes.
 • Model 130 Pagament Fraccionat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Model 347 d’Operacions amb Terceres Persones.
 • Model 115 de Retencions de Lloguers i el seu resum anual (model 180).
 • Model 111 de Retencions de Treballadors i d’Activitats econòmiques i el seu resum anual (model 190).
 • Model 123 de Retencions de capital mobiliari i el seu resum anual (model 193).

Confecció mensual d’un Informe de seguiment del Compte de Pèrdues i Guanys i anàlisi de la situació patrimonial, tresoreria i solvència del client.

 • Informació periòdica de les disposicions que estimem d’interès per al client.

Resolució de tot tipus de consultes fiscals o comptables d’interès per a l’entitat.

Promoció tranquil·litat!

Gaudeix de la promoció tranquil·litat durant aquest 2023! Els 3 primers mesos gratuïts.

 

Si com a titular d'oficina de farmàcia tinc contractada una pòlissa familiar d'assegurances de salut, quina quantitat puc desgravar en qualitat de despesa deduïble de l'activitat? +

La quantitat a declarar com a despesa deduïble de l’activitat per primes pagades a entitats asseguradores per la cobertura de la salut del contribuent, del cònjuge i dels descendents menors d’edat amb qui conviu és de 500 € anuals per cada un.

En cas de persones amb discapacitat, aquesta deducció s’amplia fins a 1.500 €

He de tributar si he cobrat una quantitat d'una entitat financera en concepte de devolució de les clàusules de limitació de tipus d'interès (clàusula terra/"cláusula suelo")? +

El fet de cobrar aquesta devolució, més els interessos d’indemnització, no està subjecte a tributació ja que està inclosa en un dels supòsits especials de no subjecció en l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Només s’ha de regularitzar si en el seu moment aquesta quantitat va obtenir algun tipus de benefici fiscal.

Acabo d'adquirir una farmàcia. Existeix alguna ajuda en matèria fiscal a la que em pugui acollir si és la primera vegada que inicio la meva activitat com autònom? +

Si. Pot aplicar-se una reducció de 20% en el rendiment net positiu que vagi a declarar, en el primer exercici en que el rendiment sigui positiu (no necessàriament en l’any d’inici de l’activitat) i en el següent.
Per poder optar a aquesta reducció, cal complir els següents requisits:

 1. Que inici l’exercici d’una activitat econòmica i determini el rendiment net de la seva activitat econòmica en estimació directa.
 2. Que l’activitat econòmica s’hagi iniciat a partir de l’1 de gener de 2013.
 3. Que no s’hagi realitzat cap altra activitat en l’any anterior a la data d’inici de la nova activitat.

El total dels rendiments sobre el que s’aplicarà la citada reducció no podrà superar l’import de 100.000 € anuals.

Les possibles causes d’exclusió d’aquesta reducció s’haurien d’estudiar cas a cas.

És possible desgravar el cost de les formacions realitzades per un titular o les pagades per al seu equip? +

El cost de la formació és  deduïble, tant per al titular com per als seus empleats, sempre i quan la formació tingui relació amb l’activitat de la farmàcia. Si la formació no té relació amb el lloc de treballar haurà de figurar com a retribució en espècie pel treballador. Si la factura porta IVA, que no és habitual, serà més cost per al farmacèutic.

Per a poder deduir-se una despesa cal estar donat d’alta com a empresari o professional. És per això que el treballador de la farmàcia  no pot deduir-se les despeses de la formació que hagi realitzat.

Vols més informació?

Et truquem i t'assessorem

Altres serveis recomanats