Política de privacitat – Assegurances personals

De conformitat amb el que preveu el RGPD 2016/679 de 27 d’abril  i de la Llei 3/2028 de 5 de desembre de protecció de dades i garantia dels drets digitals se l’informe del següent:

Les dades que ens ha proporcionat en aquest formulari seran tractades pel Cofb64 Serveis S.L.U, titular de la pàgina amb la que vostè hi ha accedit.

El responsable de tractament és : Cofb64 Serveis S.L.U. CIF,  amb domicili al carrer Girona num. 64 , 08009 Barcelona, adreça d’email: info@cofbserveis.net

Finalitat de tractament: les dades que ens ha proporcionat són les necessàries per poder proporciona-li informació sobre els nostres productes d’assegurances personals (salut, vida, viatge, motor, llar, patinets i bicicletes) presentar-li pressupostos, atendre les seves consultes i, si és el cas, subscriure una oferta de serveis, o contracta-la.

Conservació de la informació: les dades que ens ha proporcionat amb aquest formulari  es conservaran mentre siguin necessàries per complir amb les finalitats per les que han estat recollides. Un cop desaparegui la finalitat, les dades seran bloquejades i només estaran disponibles per respondre de les responsabilitats inherents a les reclamacions que es presentessin per l’afectat per presumptes irregularitat en el seu tractament.

No es produeixen decisions automatitzades , ni cap mena de perfils d’activitat respecte la informació proporcionada.

Legitimació: Cofb 64 Serveis S.L.U. està legitimat per fer el tractament de la informació en base a la finalitat descrita pel consentiment de l’afectat

Destinataris: Si Cofb64 Serveis S.L.U. Quan el servei que s’ha de contractar es presta a través de companyies externes, les dades que ens proporciona, s’hauran de comunicar a  dites companyies per l’obtenció de l’oferta de serveis i la seva contractació.

Exercici de drets: L’usuari té dret a l’accés, la rectificació, la cancel·lació, la supressió, i portabilitat, així com la limitació i l’oposició, al tractament de les seves dades, a retirar el consentiment prestat amb una comunicació escrita dirigida al carrer Girona número 64, 08009 Barcelona o per correu electrònic a l’adreça “info@cofbserveis.net”, signat digitalment i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.