Destrucció Confidencial de Documents

D’acord amb la normativa que regula la protecció de dades personals, la informació en suport paper de l’oficina de farmàcia que conté dades personals ha de ser gestionada confidencialment.

En aquest sentit, per destruir-la cal utilitzar mecanismes que en garanteixin la confidencialitat i aconseguir que la informació esdevingui indesxifrable, il·legible i irrecuperable. El titular té dues opcions:  optar per una màquina trituradora o encarregar aquesta tasca a una empresa externa.

Quin tipus de documentació cal destruir?

La normativa fa referència a tota aquella informació que conté dades personals de persones identificades o identificables:

  • Formularis d’autoritzacions, llistes d’encàrrec, documentació amb dades d’SPD, dades de participació en programes de salut, dades de formulació magistral, fotocòpies de plans de medicació, documents amb dades d’ortopèdia o òptica, o altres documents amb dades de medicació, d’empleats o de col·laboradors externs, currículums, etc. 

És útil incloure en aquest tipus de destrucció tota la documentació referida a la gestió de l’oficina de farmàcia, com per exemple: albans de lliurement, factures, documents comptables, etc.
Com funciona la recollida?

Si el farmacèutic titular opta per una empresa externa, oferim dos  models de destrucció en funció de les necessitats:

  • Recollida puntual, com pot ser després d’una compravenda de farmàcia o una neteja programada. En aquest cas, fem arribar un contenidor o més a la farmàcia. 
  • Recollida periòdica, en aquest cas s’entrega un contenidor fix a la farmàcia que, un cop ple, Bionet recull i custodia fins a la destrucció i entrega un nou contenidor.  

En ambdós casos, els contenidors contenen una brida que l’identifica i garanteix la seguretat de la custodia i de la destrucció. Posteriorment, Bionet emet un certificat de la destrucció.

També es pot posar en contacte directament amb Bionet al 93 854 39 76.