Impacte de la covid-19 en la gestió de la farmàcia

L’equip del servei de Prevenció de Riscos Laborals de CoFBServeis us fem arribar un recull de preguntes freqüents respecte la gestió laboral dins de la farmàcia de la covid-19.

L’evolució de la pandèmia i els canvis legals i de protocol fan que aquest document hagi d’actualitzar-se en funció de les novetats legislatives aprovades.

Confinament i necessitat de tests dels treballadors

Quines implicacions laborals té per un treballador farmacèutic el confinament de 10 dies un cop s’ha fet una PCR que ha resultat negativa?

A nivell preventiu i segons les indicacions del Ministeri de Sanitat (18.12.2020), el personal sanitari haurà de continuar amb la quarantena de 10 dies encara que el resultat de l’antigen/PCR sigui negatiu

Ha de  fer-me una nova prova PCR abans de tornar a la feina un treballador que va ser positiu però que ha  finalitzat el confinament?

Per protocol (encara vigent)  caldria que fos així i tornar a fer-se la prova, però en la pràctica, per falta de mitjans professionals, no s’està demanant.

Un treballador de la farmàcia ha de fer confinament a casa perquè un fill seu queda aïllat en ser positiu i no pot quedar-se sol a casa. Quines implicacions té pel treballador? Ha de demanar la baixa?

Si el fill ha donat positiu, el progenitor seria considerat contacte estret i per tant tindria el dret a baixa IT. Serà el CAP o servei públic de Salut qui determini si fa el confinament o fa la prova tècnica PCR o similar.

Si el fill és contacte estret d’un positiu,  el progenitor no tindria opció a baixa,. Podrà, si es possible, i amb l’acord del titular, teletreballar. Cas contrari, es tractaria com un tema de conciliació familiar.

Està obligat el titular de farmàcia ha subvencionar una PCR o un altre prova/test  si un treballador li demana fer-se la prova? En quins casos?

L’empresa legalment no té l’obligació de subvencionar els tests, ja que es tracte d’un problema de salut pública. Ara bé, des del punt de vista preventiu, el més convenient és que les empreses en cas de dubte contribueixin al control de l’estat de salut dels seus treballadors i realitzin les proves de la COVID-19 quan sigui necessari per descartar un possible positiu.

Quan es detecta un cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, el Servei de Prevenció de Riscos indicarà que cal fer aïllament domiciliari i que cal realitzar PCR o test d’antigen tant aviat com sigui possible.

Si l’atenció primària no fes la PCR, el servei de prevenció pot fer-ho, sent el titular qui subvencioni la prova que es determini.

Si un treballador de la farmàcia és positiu, els seus companys es consideraran contacte estret. Es podrien fer la PCR al CAP?. Si des del CAP no els consideressin contacte estret i no li fessin la PCR, l’hauria de subvencionar el titular? 

Quan es detecta un cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, el Servei de Prevenció de Riscos indicarà que cal fer aïllament domiciliari i que cal realitzar PCR o test d’antigen tant aviat com sigui possible.

Si l’atenció primària no fes la PCR, el servei de prevenció pot fer-ho, sent el titular qui subvencioni la prova que es determini

EPIs

Respecte les EPI’s, quines són obligatòries pel personal de farmàcia?

Cal utilitzar la mascareta FFP2 sempre que no es pugui garantir la distància interpersonal de un metre i mig o mitjans separadors (exempt: mampares de PVC)

Si existeix risc d’esquitxos i projeccions de partícules cal utilitzar pantalla/ulleres/roba indicada de.

Quan es tingui contacte amb clients per fer proves com el cas del sucre, la presa de pressió, caldrà utilitzar guants i gel hidroalcohòlic.  

Qui ha de subministrar les EPI’s? Cada quan cal subministrar-les?

El titular de farmàcia és el responsable de subministrar els equips de protecció individuals necessaris, suficients i adequats (Art. 17.2 de la Llei 31/95 de la Prevenció de riscos laborals).

Les EPI’s s’han de subministrar de forma periòdica, sempre que sigui necessari, quan perdin l’eficàcia de la protecció, es trenquin, i/o quan el fabricant de l’EPI ho estableixi.

Procediment amb el Servei de Prevenció de Riscos

Quina diferència hi ha entre la Mútua General d’Accidents i el Servei de Prevenció Aliè respecte la gestió de les mesures i dels possibles positius?

Les mútues tenen com objectiu la gestió de les prestacions econòmiques i de l’assistència sanitària, compreses en la protecció de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals tenen com objectiu donar suport les empreses per garantir l’adequada protecció/prevenció en seguretat laboral i salut laboral dels treballadors.

Davant dels possibles positius s’ha de comunicar a salut pública i seguir les indicacions.

  1. Comunicació a l’empresa
  2. L’empresa contactarà amb el seu servei de prevenció de riscos laborals i realitzarà el seguiment del cas. (si tenen la prevenció de riscos laborals amb CoFBServeis – SPASS, poden registrar el cas directament a la web www.spass.es)
  3. Anàlisi del contacte estret
  4. Realització de les proves si se sol·liciten.  

Cal avisar al Servei de Prevenció Aliè en cas d’un positiu dins de l’equip de la farmàcia?

Si, cal notificar el positiu per a fer-ne el seguiment.

És obligatori fer el curset de prevenció de la covid-19 que ofereixen les SPA.

S’han rebut múltiples inspeccions en les que se sol·licita, entre altres requeriments, la formació sobre la prevenció de riscos per la covid-19.

En aquest sentit, és necessari realitzar la formació per un major coneixement i així també evitar la possibles sancions, que parteixen d’un mínim de 2.046€.

A SPASS disposem dels cursos de la COVID-19 per a les farmàcies a través de plataforma on-line i de duració de 3h.

Aforament i distàncies

Distància de seguretat. Quines distàncies són les recomanades entre mostradors? Hi ha un mínim de clients per farmàcia?

La farmàcia ha de garantir la distància d’1 metre i mig entre els clients. Es recomana que a l’interior de la farmàcia l’atenció al client sigui individualitzada, sempre i quan el client no sigui una persona dependent.

L’aforament de la farmàcia s’establirà a partir del respecte a aquests paràmetres de distància entre clients i d’atenció individualitzada.

CoFBServeis. Les necessitats del teu negoci en un únic interlocutor