Preguntes Freqüents Gestoria Comptable i Fiscal

Si com a titular d’oficina de farmàcia tinc contractada una pòlissa familiar d’assegurances de salut, quina quantitat puc desgravar en qualitat de despesa deduïble de l’activitat?

La quantitat a declarar com a despesa deduïble de l’activitat per primes pagades a entitats asseguradores per la cobertura de la salut del contribuent, del cònjuge i dels descendents menors d’edat amb qui conviu és de 500 € anuals per cada un.

En cas de persones amb discapacitat, aquesta deducció s’amplia fins a 1.500 € amb efecte a 1 de gener de 2016.

He de tributar si he cobrat una quantitat d’una entitat financera en concepte de devolució de les clàusules de limitació de tipus d’interès (clàusula terra/”cláusula suelo”)?

El fet de cobrar aquesta devolució, més els interessos d’indemnització, no està subjecte a tributació ja que està inclosa en un dels supòsits especials de no subjecció en l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Només s’ha de regularitzar si en el seu moment aquesta quantitat va obtenir algun tipus de benefici fiscal.

Acabo d’adquirir una farmàcia. Existeix alguna ajuda en matèria fiscal a la que em pugui acollir si és la primera vegada que inicio la meva activitat com autònom?

Sí. Pot aplicar-se una reducció de 20% en el rendiment net positiu que vagi a declarar, en el primer exercici en que el rendiment sigui positiu (no necessàriament en l’any d’inici de l’activitat) i en el següent.
Per poder optar a aquesta reducció, cal complir els següents requisits:

  1. Que inici l’exercici d’una activitat econòmica i determini el rendiment net de la seva activitat econòmica en estimació directa.
  2. Que l’activitat econòmica s’hagi iniciat a partir de l’1 de gener de 2013.
  3. Que no s’hagi realitzat cap altra activitat en l’any anterior a la data d’inici de la nova activitat.

El total dels rendiments sobre el que s’aplicarà la citada reducció no podrà superar l’import de 100.000 € anuals.

Les possibles causes d’exclusió d’aquesta reducció s’haurien d’estudiar cas a cas.

He venut la meva farmàcia: Puc realitzar alguna activitat econòmica encara que em jubili?

La jubilació és compatible amb la realització amb caràcter esporàdic de cursos, conferències, seminaris, etc.

No és necessari tramitar l’alta de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) ni de la Seguretat Social com autònom, sempre que els ingressos no superin el Salari Mínim Interanual (9.172,80 € per l’any 2016), però caldrà fer una factura amb la deducció del % de l’IRPF que legalment correspongui a cada exercici. L’empresa, organisme o entitat que declari a Hisenda aquesta retenció ho farà amb la clau F (Rendiment de Treball).

Què he de tenir en compte davant del canvi de gestor de la farmàcia?

En determinats moments i per diferents qüestions, el titular de farmàcia decideix que és oportú canviar de gestor laboral.

El canvi de gestor modifica el dia a dia de la farmàcia, i és sovint motiu de consulta davant de les implicacions davant de la seguretat social, els treballadors, etc.

En aquest sentit, cal facilitar al nou gestor la següent documentació per tal de procedir al canvi:

  • Certificat al corrent de pagament del TGSS
  • Informe de vida laboral de l’empresa de l’últim any
  • Informe d’afiliats en alta en Codi compte de Cotització
  • Nòmines del any en curs
  • Resum de les despeses de l’any del curs
  • Declaracions trimestrals. Models 111
  • Factures professionals declarades en models 111

Amb l’aportació de la documentació indicada, el no gestor disposa de tota la informació i garanties per tal que no apareguin futures incidències en el desenvolupament de l’activitat de la farmàcia.

El fet de cobrar aquesta devolució, més els interessos d’indemnització, no està subjecte a tributació ja que està inclosa en un dels supòsits especials de no subjecció en l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Només s’ha de regularitzar si en el seu moment aquesta quantitat va obtenir algun tipus de benefici fiscal.

És possible desgravar el cost de les formacions realitzades per un titular o les pagades per al seu equip?

El cost de la formació és  deduïble, tant per al titular com per als seus empleats, sempre i quan la formació tingui relació amb l’activitat de la farmàcia. Si la formació no té relació amb el lloc de treballar haurà de figurar com a retribució en espècie pel treballador. Si la factura porta IVA, que no és habitual, serà més cost per al farmacèutic.

Per a poder deduir-se una despesa cal estar donat d’alta com a empresari o professional. És per això que el treballador de la farmàcia  no pot deduir-se les despeses de la formació que hagi realitzat.

Tens dubtes?

Truca’ns al 93 244 07 20 (opció 4)