Preguntes Freqüents Gestoria Laboral

Aquest passat mes d’abril, he contractat una farmacèutica i l’he nomenada substituta. Té dret a rebre la gratificació especial de paga de primavera?

No. Aquesta paga només és per als treballadors que estaven en actiu abans de la firma de l’últim conveni (4 de setembre de 2015) i que continuaven en actiu en data 1 de gener de 2016, tal i com estableix l’article 27.3.2.

Què és la GESC? A què m’obliga?

La GESC és la Gratificació Especial Signatura de Conveni (compensació pel fet que el conveni no té efectes retroactius). Aquesta gratificació només és per els treballadors que estaven en actiu en data 31 de desembre de 2015).

L’import és el que marca el conveni en funció del temps treballat el 2015 i la modalitat de la jornada (disposició transitòria quarta).

Quina documentació salarial ha de donar mensualment el titular d’oficina de farmàcia als seus empleats?

El titular lliurarà al treballador un rebut individual justificatiu del pagament (nòmina) sigui en paper o digitalment.

A la nòmina, tan si es fa en format digital com en paper, cal fer-hi constar:

 • Dades identificatives d’empresa i treballador
 • Període de liquidació amb els dies que comprén
 • Salari base, complements salarials, percepcions per hores extraordinàries, gratificacions, salaris en espècies, etc.
 • Indemnitzacions
 • Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social
 • Imports meritats
 • Aportacions del treballador a les cotitzacions per contingències comunes, atur i formació professional
 • Retencions de l’IRPF
 • Bestreta
 • Firma del titular i segell de l’empresa (tot i no ser requisit indispensable és habitual incorporar la signatura del titular de forma digital)
 • Total dels imports deduïts

Què he de tenir en compte davant del canvi de gestor de la farmàcia?

En determinats moments i per diferents qüestions, el titular de farmàcia decideix que és oportú canviar de gestor laboral.

El canvi de gestor modifica el dia a dia de la farmàcia, i és sovint motiu de consulta davant de les implicacions davant de la seguretat social, els treballadors, etc.

En aquest sentit, cal facilitar al nou gestor la següent documentació per tal de procedir al canvi:

 • Certificat al corrent de pagament del TGSS
 • Informe de vida laboral de l’empresa de l’últim any
 • Informe d’afiliats en alta en Codi compte de Cotització
 • Nòmines del any en curs
 • Resum de les despeses de l’any del curs
 • Declaracions trimestrals. Models 111
 • Factures professionals declarades en models 111

Amb l’aportació de la documentació indicada, el no gestor disposa de tota la informació i garanties per tal que no apareguin futures incidències en el desenvolupament de l’activitat de la farmàcia.

He venut la meva farmàcia: puc realitzar alguna activitat econòmica encara que em jubili?

La jubilació és compatible amb la realització amb caràcter esporàdic de cursos, conferències, seminaris, etc.

No és necessari tramitar l’alta de l’IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) ni de la Seguretat Social com autònom, sempre que els ingressos no superin el Salari Mínim Interanual (9.172,80 € per l’any 2016), però caldrà fer una factura amb la deducció del % de l’IRPF que legalment correspongui a cada exercici. L’empresa, organisme o entitat que declari a Hisenda aquesta retenció ho farà amb la clau F (Rendiment de Treball).

Puc pagar la quota col.legial dels meus treballadors?

Sí. En cas d’abonar directament al Col·legi de Farmacèutics la quota dels farmacèutics contractats, s’ha de reflectir en la nòmina com a retribució en espècie i tributar i cotitzar per aquest concepte. Si al contrari, s’abona una quantitat dinerària als treballadors per compensar el cost de la quota col·legial, es considera retribució dinerària i té el mateix tractament que la resta de conceptes de la nòmina.

Tens dubtes?

Truca’ns al 93 244 07 20 (opció 4)