Preguntes Freqüents Gestoria Laboral

Aquest passat mes d’abril, he contractat una farmacèutica i l’he nomenada substituta. Té dret a rebre la gratificació especial de paga de primavera?

No. Aquesta paga només és per als treballadors que estaven en actiu abans de la firma de l’últim conveni (4 de setembre de 2015) i que continuaven en actiu en data 1 de gener de 2016, tal i com estableix l’article 27.3.2.

Què és la GESC? A què m’obliga?

La GESC és la Gratificació Especial Signatura de Conveni (compensació pel fet que el conveni no té efectes retroactius). Aquesta gratificació només és per els treballadors que estaven en actiu en data 31 de desembre de 2015).

L’import és el que marca el conveni en funció del temps treballat el 2015 i la modalitat de la jornada (disposició transitòria quarta).

Quina documentació salarial ha de donar mensualment el titular d’oficina de farmàcia als seus empleats?

El titular lliurarà al treballador un rebut individual justificatiu del pagament (nòmina) sigui en paper o digitalment.

A la nòmina, tan si es fa en format digital com en paper, cal fer-hi constar:

 • Dades identificatives d’empresa i treballador
 • Període de liquidació amb els dies que comprén
 • Salari base, complements salarials, percepcions per hores extraordinàries, gratificacions, salaris en espècies, etc.
 • Indemnitzacions
 • Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social
 • Imports meritats
 • Aportacions del treballador a les cotitzacions per contingències comunes, atur i formació professional
 • Retencions de l’IRPF
 • Bestreta
 • Firma del titular i segell de l’empresa (tot i no ser requisit indispensable és habitual incorporar la signatura del titular de forma digital)
 • Total dels imports deduïts

Tens dubtes?

Truca’ns al 93 244 07 20 (opció 4)