Obligatorietat de liquidació de l’impost d’actes jurídics documentats en la compra d’oficina de farmàcia

Els impostos a tenir en compte en la compravenda d’una oficina de farmàcia varien en funció de si es tracta del comprador o del venedor.

El venedor ha de tributar pel guany obtingut en la venda, que resulta de la diferència entre cost (preu pagat per la compra menys amortitzacions) i l’import rebut per la venda. La quota a pagar per aquest benefici (IRPF) va des d’un 19% fins a un 26% (a partir d’un benefici de 200.000 euros).

Pel que fa al comprador, atès que es tracta de l’adquisició d’una empresa en el seu conjunt, que constitueix una unitat econòmica autònoma, no està subjecte al pagament de l’IVA (art. 7.1 Llei 37/1992).

Per això, fins ara en la compravenda d’una oficina de farmàcia només tributava el venedor pel benefici obtingut. I només en el cas que es transmetés el local, l’adquirent estava subjecte a l’impost de transmissions patrimonials, que a Catalunya és del 10% sobre el valor de l’immoble (11% a partir d’1 milió d’euros).

Això no obstant, amb data 26 de novembre de 2020, el Tribunal Suprem va emetre dues sentències (1607 i 1608/2020), en què imposa al comprador d’una oficina de farmàcia l’obligació de tributar l’impost d’actes jurídics documentats (AJD), que a Catalunya és de l’1,5% de l’import de la compra.

Cal recordar que aquest import (art. 31.2 TRLITPAJD) es genera quan duem a terme una operació avaluable (amb contingut econòmic) mitjançant escriptura notarial i que sigui un acte inscriptible. Per això, l’Alt Tribunal entén que la venda d’una oficina de farmàcia, pel fet de ser inscriptible al Registre de Béns Mobles com a establiment mercantil, està subjecta a l’esmentat impost d’AJD. És important recordar que aquesta inscripció no és obligatòria a Catalunya i que l’únic registre oficial és el col·legi de farmacèutics de cada província.

Així doncs, el comprador d’una oficina de farmàcia a Catalunya ha de liquidar l’1,5% de l’import de la compra de l’oficina de farmàcia, en concepte d’AJD, en el termini d’un mes a partir de la data de l’escriptura notarial de la compravenda.

Primera visita gratuïta amb el nostre especialista el Sr. Alejandro Ebrat

Truca’ns al 93 244 07 20 (opció 5)